Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Administració Virtual


Centre de gestió catastral:

En aquesta pàgina hi trobareu informació relacionada amb el catastre d'urbana i rústica del terme municipal. Podeu buscar les cédules catastrals de rústica, les de urbana, les podeu imprimir, i també els plànols parcel·laris d'urbana, els quals també us els podeu imprimir.

ENTRAR A CATASTRE

Impostos:

Aqui podeu obtenir tota la informació necessaria sobre els impostos municipals, calendari tributari, gravamens aplicables, quotes, ...

També i des d'aqui podeu procedir al pagament d'impostos via Internet, i se us informa de tots els ventalls possibles de sistemes de pagament dels impostos municipals.

ACCÈS A INFORMACIÓ GENERAL I PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS (BASE)


e-Bop:

Podeu consultar totes les insercions de l'Ajuntament de Solivella publicades al Butlletí Oficial de la Província. El llistat inicial que us apareixerà correspon a l'any 2005. Apartir d'aqui podeu realitzar les busquedes que precisseu.

Consultar

Contractes i Concursos:

Plana on trobareu, quan hi hagi alguna tramitació oberta, els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars, i els plecs de prescripcions tècniques per optar a algun contracte que l'Ajuntament subhasti o concursi.
 
PROJECTE DE COBERTURA ESPAI POLIVALENT

Pressupost, amidaments i planells.
Projecte

SIGPAC-Solivella:

Des d'aqui entrareu directe al programa sigpac de declaracions DUN 2005. El codi per buscar les finques del municipi de Solivella és: Provincia 43, Municipi 149, més el poligon i la parcel·la que voleu consultar.

Tanmateix podeu consultar qualsevol parcel·la de tot l'Estat Espanyol.

Accès directe

Formularis administratius:

Des d'aci, us oferim la possibilitat de sol·licitar diferents documents administratius sense la necessitat de personar-se a les oficines municipals.

Així doncs, només cal que busqueu el formulari que necessiteu, l'empleneu amb totes les dades, i ens el feu arrivar per correu, o bé per fax al telèfon 977892378

En un breu termini de temps, rebreu en el vostre domicili el document sol·licitat.

:: Impressos
:: Certificats

Consulta de rutes:

Us oferim unes pàgines que us permetran consultar diferents modalitats de rutes.
 
CAMPSA (RepsolYPF):

Aquesta pàgina ofereig el càlcul de diferents tipus de rutes:

> Rutes entre dues poblacions

MICHELIN

En aquesta pàgina hi trobarem diferents informacions relacionades amb les rutes:

> Rutes entre dues poblacions

DOGC:

Desde aquest espai podras informar-te del DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DOGC

VISUALITZADOR DE MAPES:

S'ha incorporat a la pàgina web un visualitzador de mapes pesonalitzat, en ell hi podreu trobar cartografia bàsica i temàtica de Solivella. Hi teniu diverses opcions de cerca com pot ser per domicili postal, cerca geogràfica, zoom, inclusió de punts d'interés, equipaments, serveis públics etc..

APLICACIÓ VISUAL
CARRERER

NORMES SUBSIDIÀRIES:

Desde aquí podràs consultar les NNSS del municipi de Solivella
NNSS del municipi