Noticies

06/05/2024
Per Decret de l'alcaldia núm. 2024-0000049 de data 06.05.2024 es vas aprovar l'expedient i el plec de condicions per l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini públic del bar ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal de Solivella. Pressupost (canon) de licitació: 1.500...
18/03/2024
L’Ajuntament de Solivella, aprofitant les vacances de Setmana Santa, organitza un fòrum jove que tindrà lloc el proper dilluns, 25 de març de 2024 a les 11.30 h a la sala de la Societat de Solivella . El fòrum, dinamitzat per la tècnica de Joventut municipal, està adreçat a persones joves de 14 a...
12/02/2024
Us adjuntem el calendari del treballador Social del Consell Comarcal a Solivella. S'ha de sol·licitar cita a les oficines de l'Ajuntament de Solivella. Calenari
08/02/2024
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut per un import de 2.029 €, per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per l'exercici 2023. Gràcies a aquest ajut s'han pogut portar a terme les feines de desratització del...
06/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caracter singular exercici 2023, amb un import de 19.758,94 €. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha pogut realitzar les actuacions dins del cicle...
31/01/2024
La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció a l'Associació Cultural Grup de Diables Rigor Mortis dins de la linea de subvenciones destinades a persones juridiques privades sense afany de lucre, per activitats culturals o d'interés ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de...
25/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2023, per import de vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2023. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el...
22/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Solivella una subvenció per sufragar els interessos de prèstecs, per import de 5.381,68 euros, de l'exercici 2023. Aquesta subvenció ha esta destinada el pagament del préstec de l'exercici 2022, que va servir per fer front a les obres de...
21/12/2023
La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció a l’Associació Cultural Vot de Poble de Solivella per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, a la demarcació de Tarragona, any 2023 . La Junta de Govern de la Diputació de...
20/11/2023
La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció a l'Associació Cultural Vot de Poble de Solivella per activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona amb data 14 de novembre 2023 ha...

Pàgines